Overdækket terrasse

Der kræves byggetilladelse hvis det samlede areal af din terrasse og andre mindre bygninger (garager, carporte, udhuse) er mere end 50 kvm og du bor i et fritliggende hus. Er dette areal mellem 35 og 50 kvm, skal du anmelde dette til kommunen, men er det samlede areal under 35 kvm, behøves ingen anmeldelse. Der gælder dog andre regler for rækkehuse og vær også opmærksom på bebyggelsesprocenten. Er din grund mindre end 300 kvm, må den overdækkede del af terrasse højst udgøre 5 % af grundens areal.

Hvis terrassen ikke er hævet må den gerne anbringes i skel, dog må intet af terrassen være højere end 2,5 meter indenfor en afstand af 2,5 meter fra skel. De sider, der vender mod skel må ikke tilsammen have samlet længde mere end 12 meter. Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger imod skel. Tagvand skal holdes inde på egen grund

Vær også opmærksom på, at der gælder visse brandkrav til evt. vægge omkring terrassen.

Evt. lokale bestemmelser kan dog være anderledes.

Terrasse og skel

Hvis din terasse er hævet mere end 30 cm fra naturligt terræn, skal afstanden til skel være minimum 2,5 meter. I sommerhusområder er denne afstand 5 meter. For et vildmarksbad/vikingebad gælder samme regel, da disse er definerede som opholdsareal. Evt. lokale bestemmelser kan dog være anderledes.